Kancelaria Radcy Prawnego: radca prawny, prawnik Oborniki, Wągrowiec

W ramach swojej działalności opracowujemy strategie prawne optymalnie dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Zależy nam na świadczeniu profesjonalnych usług prawnych, dlatego dążymy do zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony Państwa interesów. Interesy naszych Klientów są naszymi interesami. Zawód radcy prawnego traktujemy jak misję.

Radca prawny Łukasz Raczyński – doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w administracji rządowej. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące między innymi kredytów frankowych, prawa karnego gospodarczego, nieruchomości oraz spółek z o.o.

Kontakt

Kancelaria świadczy usługi na obszarze całej Wielkopolski, w szczególności w miastach: Poznań, Oborniki, Szamotuły, Rogoźno, Wągrowiec a także na obszarze gmin Rokietnica, Suchy Las i Tarnowo Podgórne.

Z uwagi na rozprawy proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny celem umówienia terminu spotkania.

Kancelaria radcy prawnego – Wągrowiec, Oborniki

Zespół kancelarii radcy prawnego Łukasza Raczyńskiego obsługuje Klientów z terenu całej Wielkopolski, a w szczególności z Poznania, Obornik, Szamotuł, Rogoźna i Wągrowca. Prawników cechuje indywidualne podejście do każdej zaprezentowanej sprawy. Poddajemy szczegółowej analizie wszystkie towarzyszące jej okoliczności. To sprawia, że jesteśmy w stanie zaproponować możliwe rozwiązanie Państwa problemów prawnych.

 • Prawnik z naszej kancelarii udziela wstępnych porad, a Klient sam podejmuje decyzję co do kontynuowania współpracy. Jeśli postanowi o powierzeniu nam prowadzenia swojej sprawy, my ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby Klient był maksymalnie zadowolony z poziomu świadczonych na jego rzecz usług.
 • Współpracujący z Klientem radca prawny lub adwokat bierze na siebie odpowiedzialność m.in. za przygotowywanie wniosków i pism procesowych oraz ich terminowe złożenie we właściwym sądzie lub urzędzie. W razie konieczności pomagamy w gromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego. Prawnik obsługujący Klientów z Poznania, Obornik,czy Wągrowca podejmie się reprezentowania Interesów Klientów w toczącym się postępowaniu sądowym oraz pozasądowym.
 • Prawnicy z naszej kancelarii nie pozostawiają żadnego Klienta bez należytego wsparcia. Radca prawny towarzyszy współpracującym z nami osobom na każdym etapie rozprawy, udzielając szeroko pojmowanej pomocy w różnych sytuacjach i okolicznościach życiowych i biznesowych.

Prawnik z Wielkopolski – zakres usług

W ramach naszej działalności mieści się opracowywanie strategii prawniczych dopasowanych do potrzeb interesantów. Prawnicy z kancelarii Łukasza Raczyńskiego, którzy specjalizują się m.in. w takich dziedzinach jak prawo gospodarcze, podatkowe czy karne, traktują przedstawione problemy priorytetowo, podejmując szereg działań na drodze do ich rozwiązania. Ofertę swoich usług kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

 1. Jesteśmy otwarci na stałą współpracę nie tylko z właścicielami dużych firm i korporacji, ale także z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Radca prawny obsługujący Klientów m.in. z Obornik, Wągrowca, a także Poznania bierze na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszystkich formalności związanych z obsługą prawną takich podmiotów gospodarczych jak spółki z o.o. oraz jednoosobowych działalności.

 2. Zajmujemy się także sporządzaniem umów i opinii prawnych, jak również przeprowadzaniem szczegółowych analiz już istniejących dokumentów. W razie potrzeby nasz prawnik aktywnie uczestniczy również w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, reprezentując interesy Klientów.

 3. Kancelaria radcy prawnego Łukasza Raczyńskiego zajmuje się też prowadzeniem spraw sądowych z zakresu m.in. nieruchomości, ubezpieczeń oraz niewłaściwego doradztwa inwestycyjnego. Wspiera również kredytobiorców w sporach z bankami, w szczególności w zakresie kredytów indeksowanych oraz denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF). Prawnicy dokonują analiz umów kredytowych oraz propozycji ugód, wnoszą powództwa w imieniu kredytobiorców oraz bronią ich przed powództwami banków.

 4. Nasza kancelaria zajmuje się również prawem rodzinnym. Mogą się zatem zwrócić do nas z prośbą o porady prawne m.in. małżonkowie planujący rozwód albo rodzice starający się o alimenty od byłego współmałżonka. Nasz prawnik bierze także udział w rozprawach o podział majątku, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, a także o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich.

 5. W zakresie realizowanych przez kancelarię radcy prawnego usług mieści się reprezentowanie interesów Klientów w trakcie kontroli prowadzonych przez urząd skarbowy. W razie konieczności podejmujemy się zaskarżenia niekorzystnych dla Klienta rozstrzygnięć organów fiskalnych, bazując na przepisach prawa administracyjnego i podatkowego. Ponadto specjalista zajmuje się opracowywaniem różnych niezbędnych dokumentów oraz analiz odnoszących się do kwestii przetwarzania danych osobowych. Prawnicy śledzą zmiany związane z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

 6. Zakres naszych zainteresowań prawnych obejmuje obronę w sprawach karnych i karnoskarbowych. Specjalnością Kancelarii są sprawy karne gospodarcze prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Ponadto uczestniczymy w postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń finansowych za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie.

 7. Do kancelarii radcy prawnego Łukasza Raczyńskiego mogą się zgłosić zarówno ofiary różnych przestępstw gospodarczych, jak i osoby oskarżone o ich popełnienie. Każdemu Klientowi udzielimy szeroko zakrojonego wsparcia, proponując mu możliwe rozwiązanie danego problemu.

 

Dzięki wiedzy m.in. z zakresu prawa pracy możemy zaproponować pomoc prawną w uregulowaniu wzajemnych relacji służbowych między pracownikiem a pracodawcą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W ramach świadczonych usług mieści się także przygotowywanie umów o pracę i cywilnoprawnych – uwzględniających interesy obu stron. W razie potrzeby wprowadzamy też niezbędne modyfikacje do zawartych wcześniej kontraktów, opracowując stosowne aneksy.

W określonych sytuacjach nasi prawnicy oferują pomoc wierzycielom, reprezentując ich interesy w sporach z dłużnikami. Radcy prawni i adwokaci biorą bierzemy na siebie odpowiedzialność za opracowanie i złożenie wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wskazujemy także organowi odpowiedzialnemu za ściąganie długów, jakimi składnikami majątku możliwymi do przejęcia na poczet spłaty zaległych zobowiązań dysponuje zadłużony podmiot.

Radcy prawni i adwokaci – czym się zajmują oraz w jaki sposób zdobywają kwalifikacje?

Współpracujący z kancelarią radcy prawni oraz adwokaci są przedstawicielami profesji prawniczych. Do podstawowych obowiązków wszystkich osób wykonujących ten zawód zalicza się świadczenie pomocy prawnej, m.in. poprzez:

 • udzielanie stosownych porad,

 • sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych,

 • reprezentację interesów Klientów przed organami sądowymi oraz administracyjnymi – w charakterze pełnomocników bądź obrońców.


Kandydaci na radcę prawnego lub adwokata muszą być absolwentami studiów wyższych na kierunku prawniczym. Wymaga się od nich również odbycia kilkuletniej aplikacji oraz zdania odpowiedniego egzaminu.

Pracujący w kancelarii prawnicy wykonują swoje obowiązki zawodowe indywidualnie albo w niewielkich zespołach. Dysponują także obligatoryjnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, w którego zakresie mieszczą się wszystkie czynności realizowane przy udzielaniu pomocy prawnej. Interesy Klienta są w pełni zabezpieczone.

Prawnicy wykonują swój zawód na podstawie przepisów zamieszczonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (prawo o adwokaturze). Ponadto w swoim postępowaniu kierują się różnego rodzaju normami zawartymi w kodeksach etyki obowiązujących dla tych profesji.

Kancelaria radcy prawnego – świadczona pomoc

Działająca na terenie Wielkopolski kancelaria radcy prawnego zajmuje się świadczeniem pomocy na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Obsługując jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki osobowe oraz kapitałowe, podejmujemy się prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych oraz rejestrowych. Do naszych obowiązków zalicza się również sporządzanie opinii prawnych i analiz umów zawartych pomiędzy stronami transakcji handlowych.

Ponadto oddelegowany przez kancelarię do zajmowania się daną sprawą radca prawny podejmuje się reprezentowania interesów Klientów w wielu rodzajach spraw, w tym m.in.:

 • cywilnych, administracyjnych;

 • karnych, karnoskarbowych;

 • dotyczących kontroli podatkowych i ochrony dłużników;

 • odnoszących się do obsługi prawnej cudzoziemców, legalizacja pobytu cudzoziemców;

 • tyczących się RODO i kwestii ochrony danych osobowych.

Sprawy cywilne i administracyjne

Zatrudniani przez nas prawnicy prowadzą sprawy sądowe dotyczące między innymi rozwodów, podziału majątku, ustalenia obowiązku alimentacyjnego i władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, jak również nieruchomości i błędnego doradztwa inwestycyjnego. W określonych sytuacjach radcy prawni z kancelarii Łukasza Raczyńskiego podejmują się także roli reprezentacji Klienta w sporach z organami administracyjnymi, a do tego w postępowaniach toczących się przed sądami pracy.

Sprawy karne i karnoskarbowe

W zakresie świadczonych przez naszych prawników usług mieści się również udział w rozprawach odnoszących się do roszczeń o uzyskanie określonych rekompensat finansowych w formie zadośćuczynienia bądź odszkodowania za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie. Z pomocy osób zatrudnionych w kancelarii mogą skorzystać też ofiary przestępstw, a także wezwani na przesłuchanie w charakterze świadka i domniemani sprawcy zdarzenia wyczerpującego znamiona czynu zabronionego. Bierzemy udział w postępowaniach o wykroczenia, jak również w sprawach karnych gospodarczych prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze.

Ochrona dłużników i kontrole podatkowe

Prawnik i podatki? Oczywiście, zajmujący się danym przypadkiem prawnik uczestniczy w kontrolach podatkowych wykonywanych przez organy fiskalne. W razie wydania przez nie niekorzystnej dla Klienta decyzji podejmowane są odpowiednie kroki do ich zaskarżenia. Radca prawny stosuje także wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu ochronę dłużników w sytuacji przejmowania poszczególnych składników posiadanego przez nich majątku przez komornika na poczet zaspokojenia określonych roszczeń. W zakresie kompetencji prawników z naszej kancelarii mieści się również przygotowywanie i składanie do konkretnych organów wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorstwa.

Ochrona danych osobowych

Współpracujący z nami radcy prawni oraz adwokaci dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dzięki temu mogą oni zajmować się opracowywaniem różnych dokumentów i procedur dotyczących zabezpieczania poufnych informacji przed wyciekiem i dostaniem się w niepowołane ręce.

Usługi świadczone na rzecz cudzoziemców

Prowadzona przez nas kancelaria radcy prawnego kieruje ofertę swoich usług także do Klientów pochodzących z zagranicy, którzy starają się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy bądź stały oraz o zatrudnienie na terenie Polski. Z pomocy w tym aspekcie mogą skorzystać obywatele różnych krajów spoza Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Ukraińcy, Białorusini, jak również Filipińczycy.

Kancelaria radcy prawnego – gdzie działamy?

Nasza kancelaria współpracuje z prawnikami, którzy obsługują Klientów pochodzących z obszaru całego województwa wielkopolskiego. Dotyczy to między innymi mieszkańców Poznania, Obornik, Rogoźna, Wągrowca i Szamotuł, a także gmin Suchy Las, Tarnowo Podgórne oraz Rokietnica.

Zawód radcy prawnego postrzegamy jako misję. Dokładamy starań, aby wskazać Klientom możliwe rozwiązania określonych problemów związanych z przepisami prawa. Oferujemy im wsparcie w załatwianiu wielu różnych spraw, towarzysząc obsługiwanym podmiotom na każdym etapie postępowania sądowego i przedsądowego. Zajmujemy się także doradztwem oraz przygotowywaniem różnego rodzaju pism procesowych, w tym między innymi apelacji, skarg i zażaleń.

Radca prawny w Obornikach – koszty usług

Koszty skorzystania z pomocy prawników są ustalane indywidualnie z Klientem. Na ich wysokość wpływa zazwyczaj zakres świadczonych usług, a także stopień skomplikowania sprawy.

Prawnik z Wągrowca – zawsze do dyspozycji Klientów

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w dogodnych dla Klientów godzinach. W razie potrzeby Kancelaria pozostaje do dyspozycji także w święta i weekendy. Indywidualne terminy spotkań z radcą prawnym obsługującym Klientów z Poznania, Wągrowca, Obornik i innych okolicznych miejscowości można ustalić telefonicznie lub mailowo.