GetBack S.A. – czy odzyskanie zainwestowanych pieniędzy jest możliwe?

GetBack S.A.

Spółka windykacyjna GetBack S.A. zasłynęła w jednej z najgłośniejszych afer finansowych w ostatnich latach. GetBack S.A. finansował swoją działalność poprzez emisję obligacji nabywanych przez inwestorów. Niestety okazało się, że spółka miała poważne problemy z płynnością finansową i nie była w stanie wypłacić zainwestowanych środków obligatariuszom. Jednocześnie pojawiły się zarzuty związane z fałszowaniem sprawozdań finansowych, oszustwami oraz wyrządzeniem szkody spółce i wyprowadzaniem jej majątku. Tysiące inwestorów do dziś nie może odzyskać miliardów zainwestowanych w obligacje omawianej spółki.

Szansa na odzyskanie środków z majątku GetBack S.A.

Biorąc pod uwagę charakter zarzutów w sprawie GetBack należy przyjąć, że spółka nie będzie mogła zwrócić obligatariuszom zainwestowanych środków. Znaczna część majątku spółki została najprawdopodobniej wyprowadzona. Co prawda w 2019 roku doszło do zawarcia układu pomiędzy GetBack S.A. a wierzycielami spółki, jednak zakłada on jedynie częściowy zwrot środków posiadaczom obligacji. Niestety nawet fakt zawarcia układu nie oznacza, że zostanie on zrealizowany. Stan spółki nie wskazuje na to, aby posiadacze obligacji mieli szansę na odzyskanie pieniędzy z jej majątku.

Rola podmiotów oferujących obligacje

W związku z aferą GetBack S.A. prowadzone jest śledztwo, mające na celu między innymi wyjaśnienie czy przedmiotowe obligacje oferowano w sposób niezgodny z prawem. Szczególnie istotne jest zweryfikowanie, czy podmioty sprzedające obligacje poinformowały kupujących o potencjalnym ryzyku związanym z inwestycją w te obligacje oraz czy obligacje GetBack S.A. oferowano klientom o odpowiednim profilu inwestycyjnym. Inne prawdopodobne naruszenie, którego mogły dopuścić się podmioty prowadzące obrót obligacjami GetBack S.A., to sprzedaż prowadzona wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawdzenia wymaga również dokumentacja związana z zakupem, w szczególności prawidłowość wypełnienia umowy zakupu obligacji lub formularza zapisu na obligacje.

Należy zauważyć, że pod koniec 2018 roku jeden z podmiotów prowadzących sprzedaż przedmiotowych obligacji trafił na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (zwana dalej: KNF) w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Innemu natomiast KNF cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych; na podmiot ten KNF nałożył także karę w wysokości 430.000 złotych.

Możliwości prawne pokrzywdzonych w sprawie GetBack S.A.

Jeżeli ustalenia poczynione w śledztwie potwierdzą wystąpienie naruszeń, pokrzywdzeni będą mogli dochodzić swoich praw w postępowaniach cywilnych.Spośród środków prawnych przysługujących pokrzywdzonym należy wskazać przede wszystkim roszczenie o unieważnienie umów zakupu obligacji lub dochodzenie odszkodowań przez obligatariuszy od podmiotów oferujących przedmiotowe instrumenty finansowe. Roszczenia te powinno się kierować wobec podmiotów prowadzących dystrybucję obligacji GetBack S.A..

Podsumowanie

W obecnej sytuacji obligatariusze powinni kierować swoje roszczenia w kierunku banków. Warto również przemyśleć pozwanie innych instytucji, które oferowały im zakup obligacji GetBack S.A.. Niektórzy posiadacze obligacji skierowali powództwa przeciwko takim podmiotom i uzyskali korzystne dla nich rozstrzygnięcia. Na przykład w wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 6 marca 2020 roku, sygn akt I C 1048/19. W związku z tym wyrokiem sąd przyjął, iż umowa dotycząca zapisu na obligacje była nieważna. W rezultacie podmiot prowadzący sprzedaż obligacji dopuścił się deliktu, tj. czynu niedozwolonego przy oferowaniu obligacji. Ponadto sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego.

Biorąc pod uwagę sytuację pokrzywdzonych oraz istniejące możliwości prawne obligatariusze nadal mają szansę na odzyskanie zainwestowanych w omawiane obligacje pieniędzy. W tym celu rekomendujemy skorzystanie z pomocy radcy prawnego.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawie odzyskania środków utraconych w związku z oszustwem inwestycyjnym – zapraszamy do kontaktu

Kontakt