Kredyt frankowy a ugoda z bankiem

ugoda z bankiem

Jednym ze sposobów rozwiązania sporu dotyczącego kredytów indeksowanych w CHF jest ugoda z bankiem. W ostatnim czasie wielu kredytobiorców otrzymało z banków pisma wraz z formularzami ugody. Czy zawarcie ugody z bankiem jest korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorcy?

Projekt ugody

Proponowane przez bank ugody zawierają propozycję zapłaty przez kredytobiorcę określonej kwoty w złotych. Zapłata tej kwoty w terminie zakreślonym w ugodzie ma powodować, że bank uznaje kredyt za spłacony. W rezultacie kredytobiorca nie będzie musiał płacić dalszych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu. Wydaje się, że takie rozwiązanie może być korzystne dla klienta banku. Zachęcamy jednak do dokładnej analizy tekstu proponowanej ugody oraz swoich możliwości finansowych.

Opłacalność finansowa ugody

Aby podjąć odpowiednią decyzję w kwestii ugody, w pierwszej kolejności warto dowiedzieć się jaką kwotę wpłaciliśmy na rzecz banku podczas realizacji umowy kredytu. Może mieć miejsce sytuacja, w której kredytobiorca do chwili obecnej wpłacił bankowi kapitał który znacznie przekracza kwotę udzielonego kredytu. Akceptacja ugody może spowodować, że kredytobiorca łącznie wpłaci bankowi nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej w porównaniu do kwoty zaciągniętego kredytu. Zatem zawarcie ugody może być po prostu nieopłacalne finansowo dla kredytobiorcy.

Odrębną kwestią są możliwości finansowe kredytobiorcy. Terminy określone w ugodach są stosunkowo krótkie, a kwoty do zapłaty wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tym samym nie wszyscy kredytobiorcy mają możliwość realizacji proponowanej przez bank ugody z przyczyn finansowych.

Ugoda z bankiem – skutki prawne

Ewentualna akceptacja ugody powinna nastąpić jedynie po podjęciu decyzji, czy kredytobiorca zamierza w przyszłości kwestionować ważność umowy przed sądem oraz dochodzić zwrotu wpłaconego na rzecz banku kapitału. Podpisanie ugody z bankiem może uniemożliwić dochodzenie roszczeń przed sądem.

W rezultacie zawarcia ugody bank będzie mógł podnieść szereg argumentów przemawiających za tym, że zwrot kapitału wpłaconego przez kredytobiorcę po zawarciu ugody nie może już mieć miejsca.

Warto zaznaczyć, iż wadliwość umów kredytowych zawierających klauzule indeksacyjne co do zasady nie pozwala na ich skuteczną „naprawę”. Jedyny sposób na uzdrowienie przedmiotowej umowy to zamiana kredytu z indeksowanego na złotowy. Po zwarciu ugody bank może wskazywać, iż jej celem była właśnie taka zamiana. Tym samym obowiązująca między stronami umowa miała charakter kredytu złotowego, a nie indeksowanego. W takiej sytuacji ewentualne żądania kredytobiorcy o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz o zapłatę wpłaconego kapitału mogą zostać oddalone.

Akceptując ugodę kredytobiorca potwierdza także określone w niej przez bank saldo zadłużenia. Saldo mimo kilkunastu lat spłacania kredytu z reguły nadal jest bardzo wysokie.

Na koniec podkreślamy, iż każda proponowana przez bank ugoda powinna być analizowana indywidualnie pod kątem potrzeb i możliwości kredytobiorcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc w sprawie kredytu frankowego – zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Kontakt