Spółki po nowemu. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (ksh).

spółki

W zeszłym roku Rada Ministrów przyjęła projekt szczególnie istotny dla osób prowadzących spółki. Projekt został przegłosowany przez Sejm 9 lutego 2022 r. i obecnie skierowano go do Senatu. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przyczyny nowelizacji – większa kontrola spółki

Ustawodawca wskazuje, że celem nowelizacji jest zwiększenie nadzoru nad działalnością spółek handlowych. Zmiany w prawie wiążą się między innymi z medialną sprawą spółki windykacyjnej GetBack S.A.. Spółka ta miała poważne problemy z płynnością finansową. Osobom zarządzającym zarzucono fałszowanie sprawozdań finansowych, oszustwa, wyrządzenie szkody spółce i wyprowadzanie jej majątku. Tysiące inwestorów do dziś nie może odzyskać miliardów zainwestowanych w obligacje GetBack S.A..

Treść nowych przepisów

Nowe przepisy uregulują działalność grup spółek, czyli relacje pomiędzy spółkami dominującymi a spółkami zależnymi. Dojdzie także do wzmocnienia roli rady nadzorczej i przyznania jej uprawnienie do wyboru zewnętrznego doradcy. Ponadto nowelizacja doprecyzowuje kwestie związane z kadencją i mandatem członków organów spółek.

Na zakończenie należy wspomnieć o „zasadzie biznesowej oceny sytuacji”. Ustawa nowelizująca przewiduje zabezpieczenie członków organów spółek przed odpowiedzialnością odszkodowawczą za ich błędne decyzje. W związku z tym obrona przed żądaniem odszkodowawczym będzie możliwa, jeżeli błędną decyzję podjęto w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego i w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje. Ponadto warunkami skutecznej obrony członków organu będzie staranność i lojalność w wykonywaniu obowiązków przez członków organu spółki.

Informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie projektu nowelizacji ksh

Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc w prowadzeniu spółki z o.o. – zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Kontakt