Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary

Zbieg niekorzystnych okoliczności może spowodować, iż jedyną możliwością uniknięcia odbywania kary pozbawienia wolności jest odroczenie wykonania kary. Odroczenie wykonania kary nie powoduje jednak, że skazany nie odbędzie kary w ogóle. Istotą odroczenia jest jedynie opóźnienie jej wykonania.

Odroczenie wykonania kary – w jakich sytuacjach można się o nie ubiegać?

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia jedynie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach. Przede wszystkim odroczenie jest możliwe jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Skazany może podnosić wszelkie argumenty, które wskazują na możliwość wystąpienia takich ciężkich skutków. Warto wskazywać między innymi na problemy z utrzymaniem rodziny czy problemy zdrowotne. Odroczenie może nastąpić na okres do roku, przy czym w trakcie roku może być udzielone kilkukrotnie. Okres odroczenia liczy się od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu. Należy zauważyć, iż w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem odroczenie może nastąpić na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Przepełnienie zakładów karnych i aresztów śledczych

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku może nastąpić także w sytuacji przepełnienia zakładów karnych i aresztów. Warto zauważyć, że odroczenia na tej podstawie nie udziela się skazanym, którzy popełnili przestępstwo z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia. Nie mogą z niego skorzystać także recydywiści oraz członkowie zorganizowanych grup przestępczych. Odroczenie nie jest możliwe również wobec skazanych za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Obowiązki skazanego podczas odroczenia

Sąd w ramach odroczenia może zobowiązać skazanego do znalezienia pracy zarobkowej. Ponadto skazany może mieć obowiązek zgłaszania się do jednostki Policji w określonych terminach. Do innych możliwych obowiązków skazanego podczas odroczenia zaliczają się leczenie lub rehabilitacja oraz uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

Jeżeli chcą Państwo uzyskać odroczenie wykonania kary – zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Kontakt