Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem

dotacji niezgodnie z przeznaczeniem

Wykorzystanie dotacji to jeden ze sposobów na uzyskanie kapitału niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety korzystanie z dotacji wiąże się z ryzykiem, że organy państwowe lub samorządowe stwierdzą wykorzystanie jej niezgodnie z przeznaczeniem. Jakie konsekwencje w takiej sytuacji może ponieść beneficjent?

Niezgodność z przeznaczeniem

Nie istnieje przepis, który określa czym jest „niezgodność z przeznaczeniem”. Na fakt ten zwraca uwagę także orzecznictwo sądowe. Doktryna prawnicza uznaje, że wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem polega na przeznaczeniu przekazanych beneficjentowi środków finansowych w całości bądź częściowo na realizację innych zadań lub celów niż określone dla określonej dotacji w umowie dotacji lub w przepisach prawa.

Konsekwencje finansowe

Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Termin na zwrot wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia przez organ państwowy lub samorządowy, że dotację wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetki są liczone od dnia przekazania dotacji z budżetu. Jeśli niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystano jedynie część dotacji, to zwrotowi podlega tylko ta część.

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem – postępowanie karne i karnoskarbowe

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej celem może skutkować sprawą karną lub karnoskarbową. Zgodnie z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego (kks), osoba która naraża finanse publiczne na uszczuplenie poprzez niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W 2022 r. wysokość stawki dziennej wynosi od 100,34 zł do 40.133,33 zł.

Jeżeli wypłata lub pobranie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji nie przekracza kwoty 15.050 zł, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Grzywna za wykroczenie wynosi od 301 zł do 60.200 zł (stan na 2022 r.).

Należy zauważyć, że osoba która wykorzystała dotację niezgodnie z przeznaczeniem może również ponieść odpowiedzialność karną za przestępstwa oszustwa (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) oraz wyłudzenia dotacji (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem – podsumowanie

Wykorzystanie dotacji wbrew jej przeznaczeniu może wywołać poważne i negatywne skutki dla beneficjenta.

Po pierwsze, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu dotacji. Przy dużych kwotach dotacji zwrot może stanowić problem, zwłaszcza jeśli kwota zostanie powiększona o odsetki.

Po drugie, osoba korzystająca z dotacji może zostać oskarżona o przestępstwa lub obwiniona o wykroczenia skarbowe. Skazanie wiąże się nie tylko z obowiązkiem zwrotu dotacji, ale również z zapłatą zasądzonej grzywny.

Po trzecie, w skrajnej sytuacji beneficjent – oprócz poniesienia wszystkich wskazanych wyżej konsekwencji – będzie musiał odbyć karę pozbawienia wolności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub potrzebują Państwo pomocy w sprawie dotacji – zapraszamy do kontaktu

Kontakt