Zlicytowanie mieszkania przez komornika – część druga

Zlicytowanie mieszkania

Zlicytowanie mieszkania przez komornika było już tematem poprzedniego wpisu. Jednak z uwagi na obszerność tego zagadnienia, kontynuuję omawianie go w niniejszym tekście.

Zlicytowanie mieszkania – przebieg

Obwieszczenie o licytacji komornik doręcza wierzycielom i dłużnikom. Ponadto obwieszczenie musi zostać dostarczone osobom dysponującym hipoteką na nieruchomości lub służebnościami (np. zamieszkania lub przejazdu) oraz wskazanym w Kodeksie postępowania cywilnego organom. Warto sprawdzać, czy wszystkie uprawnione osoby zostały zawiadomione o licytacji.

Licytacja odbywa się publicznie, w obecności i pod nadzorem sędziego. Przebieg licytacji jest nagrywany. Podczas licytacji, aż do jej zamknięcia, można ustnie zgłaszać skargi na czynności komornika. Należy zauważyć, że sąd nadzorujący licytację natychmiast ją rozstrzyga. Licytacja kończy się zaoferowaniem najwyższej ceny za nieruchomość przez jednego z licytantów.

Warto wskazać, że istnieje możliwość zlicytowania nieruchomości w drodze elektronicznej. Sprzedaż nieruchomości w ramach takiej licytacji odbywa się w systemie teleinformatycznym https://e-licytacje.komornik.pl/.

Przybicie

Po zamknięciu przetargu sąd wydaje postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. Wcześniej jednak musi wysłuchać zarówno licytanta jak i obecnych podczas licytacji uczestników. Na postanowienie o przybiciu przysługuje zażalenie.

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy. Na takie postanowienie również przysługuje zażalenie.

Jeżeli postanowienie o przysądzeniu własności uprawomocni się, to dłużnik traci własność nieruchomości. Co więcej, na podstawie takiego postanowienia nowy właściciel może dokonać eksmisji dłużnika. Reasumując, dopóki postanowienie o przysądzeniu własności nie jest prawomocne, dłużnik ciągle pozostaje właścicielem nieruchomości pomimo jej zlicytowania.

Zlicytowanie mieszkania a eksmisja

Jeżeli postanowienie o przysądzeniu własności uprawomocni się, nowy właściciel nieruchomości z pewnością rozpocznie eksmisję dłużnika. Jeżeli dłużnik dysponuje innym lokalem lub domem, to komornik usunie go do drugiego lokalu lub domu. Natomiast gdy dłużnik nie ma innej nieruchomości, komornik nie przeprowadzi eksmisji do momentu gdy gmina wskaże dłużnikowi tymczasowe mieszkanie. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego mieszkania, komornik usunie dłużnika do noclegowni lub schroniska.

W trakcie eksmisji dłużnikowi przysługuje prawo do wnoszenia skarg na czynności komornika.

Podsumowanie

Egzekucja z nieruchomości jest szczególnie dolegliwą dla dłużnika czynnością. Jeżeli dłużnik chce uniknąć utraty mieszkania, musi jak najwcześniej podjąć działania w celu obrony swoich praw. Na szczęście przepisy przewidują szereg środków prawnych, które to umożliwiają. W dużej mierze od dłużnika zależy, czy uda mu się ocalić mieszkanie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w obronie swoich praw w trakcie egzekucji mieszkania – zapraszamy do kontaktu

Kontakt