Jakie prawa mają członkowie wspólnoty mieszkaniowej?

członkowie wspólnoty mieszkaniowej

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej aktywnie uczestniczą w utrzymaniu nieruchomości. To z ich środków pozyskiwane są środki na remonty oraz inne wydatki związane z nieruchomością. Niestety doświadczenie pokazuje, że nierzadko członkowie wspólnoty mieszkaniowej nie zdają sobie sprawy ze swoich praw, które można wykorzystać w celu lepszego zarządzania nieruchomością.

Przeglądanie dokumentów

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo wglądu w dokumentację wspólnoty. Warto podkreślić, że zarząd wspólnoty nie może odmówić członkom przeglądania rachunków, faktur oraz treści zawieranych przez wspólnotę umów. Członkowie wspólnoty mają również prawo do wglądu w dokumenty z zebrań wspólnoty.

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej a zgoda na podjęcie inwestycji

Zarządzanie bieżącymi kosztami utrzymania nieruchomości należy do zadań zarządu wspólnoty. Jednakże poważniejsze inwestycje wymagają wyrażenia zgody przez członków wspólnoty. Należy podkreślić, że aby uzyskać zgodę zarząd powinien zorganizować zebranie właścicieli lokali. Na takim zebraniu członkowie wspólnoty głosują nad propozycją przedstawioną przez zarząd. Co ciekawe, głosy mogą zostać zebrane bez organizowania zebrania od poszczególnych członków wspólnoty. Dopuszczalne jest również zebranie głosów w sposób mieszany – częściowo na zebraniu, a częściowo od poszczególnych członków.

Warto zauważyć, że zgoda członków wspólnoty jest wymagana również w innych przypadkach, takich jak na przykład przyznanie wynagrodzenia zarządowi wspólnoty.

Zebranie właścicieli lokali

Przepisy – poza regulacjami dotyczącymi sposobu liczenia głosów – nie zawierają żadnych szczegółowych zapisów dotyczących sposobu przeprowadzania zebrania. Dlatego też bardzo istotną kwestią jest szczegółowe uregulowanie tej kwestii w umowie dotyczącej sposobu zarządzania nieruchomością.

Zaskarżanie uchwały do sądu

Gdy uchwała narusza prawo lub zapisy umowy dotyczącej sposobu zarządzania nieruchomością istnieje możliwość jej zaskarżenia do sądu. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę również wtedy, gdy jest ona sprzeczna z zasadami prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza interesy członka wspólnoty.

Na koniec należy podkreślić, że uchwałę trzeba zaskarżyć w ciągu sześciu tygodni. Termin ten liczy się od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od dnia powiadomienia członka wspólnoty o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z działaniami wspólnoty mieszkaniowej – zapraszamy do kontaktu

Kontakt