Sukcesy kancelarii

sukcesy kancelarii

Istniejemy na rynku już prawie trzy lata. Z tej okazji chcemy podzielić się z Państwem sukcesami naszej kancelarii.

1. Reaktywowaliśmy spółkę z o.o. niedziałającą od ośmiu lat.

Kancelaria przeprowadziła proces umożliwiający spółce podjęcie działalności gospodarczej. Zmieniliśmy umowę spółki, siedzibę oraz zarząd (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/025…/21/667). Ponadto przeprowadziliśmy wszelkie niezbędne formalności w urzędzie skarbowym. Spółka aktualnie prowadzi działalność gospodarczą.

2. Skutecznie zakwestionowaliśmy zajęcie dokonane przez komornika.

Dzięki temu klient nie musi płacić żadnych kwot na rzecz komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu …, sygn. akt Km 1…/21).

3. Doprowadziliśmy do korzystnej dla Klienta ugody w sprawie o podwyższenie alimentów (Sąd Rejonowy w Obornikach, sygn. akt III RC …/22).

4. Uzyskaliśmy korzystny dla Klienta wyrok w sprawie narkotykowej.

Symboliczna kara grzywny (600 zł) oraz koszty procesu zostały rozłożone na raty (Sąd Rejonowy w Kościanie, sygn. akt II K …./22).

5. Doprowadziliśmy do usunięcia zniesławiających treści dotyczących przedsiębiorców z branży budowlanej.

Wpisy na ich temat znajdowały się na jednym z blogów internetowych (październik 2022).

6. Pomogliśmy właścicielowi lokalu w usunięciu z lokalu byłego najemcy bez przeprowadzenia postępowania sądowego (wrzesień-listopad 2022).

7. Pomogliśmy uregulować sprawy spadkowe Klientów.

Spadek znajdował się w Australii (Sąd Rejonowy w Chodzieży, sygn. akt I Ns …/21, I Ns …/22).

8. W ciągu miesiąca dokonaliśmy eksmisji sprawcy przemocy domowej (Sąd Rejonowy w Szamotułach, sygn. akt I Ns …/22).

Jednocześnie złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania, wywołania uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych oraz znieważenia. Sprawa zakończyła się wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko sprawcy (Sąd Rejonowy w Szamotułach, sygn. akt II K 1…/22).

9. Przygotowaliśmy dla Klienta aneksy do umowy o dzieło skutecznie chroniące jego interesy.

Następnie, wobec niezrealizowania umowy przez kontrahenta Klienta, wyegzekwowaliśmy niezwróconą Klientowi zaliczkę w kwocie 12.500 zł (Sąd Rejonowy w Obornikach, sygn. akt I Nc …/22, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach …, sygn. akt Km 1…/22).

10. Skutecznie reprezentowaliśmy podatnika w trakcie czynności sprawdzających prowadzonych przez organy podatkowe.

Dzięki naszym działaniom organy podatkowe nie wszczęły kontroli przeciwko Klientowi ani nie wymierzyły mu żadnych kar (Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, znak sprawy 1016-SKA-2.4….857.2022).

11. Reprezentowaliśmy spółkę z o.o. w postępowaniu o rozwiązanie spółki z urzędu (bez zgody wspólników).

Dzięki naszym działaniom spółka nie została rozwiązana i aktualnie prowadzi działalność gospodarczą (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, sygn. akt PO.IX Ns-Rej.KRS 7…/22/959).

12. Pomogliśmy Klientowi nawiązać kontakt z jego wierzycielem celem spłaty zadłużenia wynikającego z weksla z 2015 r..

Zadłużenie zostało uregulowane w całości i Klientowi nie grozi już postępowanie komornicze (luty-maj 2023).

13. Przeprowadziliśmy wszelkie niezbędne formalności w urzędzie skarbowym dotyczące nowo założonej spółki z o.o..

Spółka aktualnie prowadzi działalność gospodarczą (marzec 2023).

14. Przeprowadziliśmy konsultacje z Klientem oraz przygotowaliśmy dokumentację dotyczącą przeniesienia własności wartościowej nieruchomości położonej w jednej z nadmorskich miejscowości wypoczynkowych (marzec-kwiecień 2023 r.).

15. Reprezentowaliśmy jednego z czołowych przedsiębiorców z branży beauty znajdującego się w sporze z kontrahentem.

Doprowadziliśmy do ugodowego rozwiązania sporu satysfakcjonującego naszego Klienta bez postępowania sądowego. Kontrahent naszego Klienta wycofał żądania zapłaty w całości (maj – czerwiec 2023 r.).

16. Reprezentowaliśmy Klienta w sporze z funduszem inwestycyjnym.

Dzięki naszym działaniom doprowadziliśmy do ugody sądowej, dzięki której Klient nie musiał zapłacić kwoty żądanej przez fundusz – łącznie około 280.000,00 zł plus odsetki (Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. akt I C 1…/22).

17. Skutecznie obroniliśmy Klienta przed zarzutami dotyczącymi niealimentacji.

Sprawa została umorzona (Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe, sygn. akt PR 1 Ds. 1….2018).

18. W ramach restrukturyzacji doprowadziliśmy do zawarcia porozumienia z wierzycielami Klienta.

Dzięki porozumieniu Klient może spłacić obciążające go zadłużenie w wysokości prawie 500.000 zł w niewielkich ratach w ciągu 20 lat. Większość odsetek została umorzona (Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sygn. akt PO1P/GR/…/2022).

19. Uzyskaliśmy umorzenie sprawy o zwrot kwoty pożyczki wniesionej przeciwko Klientowi przez czołową firmę pożyczkową (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, sygn. akt VI Nc-e 56…/23).

20. Dzięki naszym działaniom dzierżawca nieruchomości rolnej bez procesu sądowego rozliczył się z Klientem (właścicielem działek) z zaległości płatniczych wynikających z umowy dzierżawy (czerwiec 2023).

21. Dzięki działaniom kancelarii Sąd uchylił postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym w sprawie karnej.

W rezultacie Klient może wykreślić z księgi wieczystej nałożoną przez prokuratora hipotekę, która obciążała nieruchomość (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, sygn. akt III Ko 2…/22).

22. Skutecznie reprezentowaliśmy przedsiębiorcę z branży budowlanej w sprawach o rzekome zaległości płatnicze z tytułu umowy telekomunikacyjnej (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, sygn. akt VI Nc-e 1224…/22) oraz umowy pożyczki (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, sygn. akt VI Nc-e 1126…/22).

Sprawy przeciwko Klientowi zostały umorzone.

23. Prowadziliśmy sprawę sądową przedsiębiorcy z branży budowlanej o zwrot kwoty prawie 70.000 zł.

Zwrot miał nastąpić na rzecz kontrahenta Klienta, który po zawarciu umowy z Klientem zrezygnował z budowy. Pozew przeciwko Klientowi został oddalony w całości (Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sygn. akt XII GC 1…/22).

24. Wygraliśmy sprawę o stwierdzenie nieważności kredytu denominowanego do waluty CHF.

Przeciwnikiem naszego Klienta był jeden z największych polskich banków reprezentowany przez renomowaną kancelarię prawną. Wyrok zapadł zaledwie po 19 miesiącach od dnia wniesienia pozwu (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 3…/22).

25. Reprezentowaliśmy byłego pracownika jednej z największych firm budowlanych w Polsce.

Dzięki naszym działaniom były pracodawca ma obowiązek wypłacić w całości zaległą premię dla naszego Klienta. Wysokość premii przekracza 10.000 zł (Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sygn. akt V P 1…/21).

26. Doprowadziliśmy do umorzenia egzekucji z nieruchomości naszych Klientów.

W rezultacie nieruchomość Klientów nie została zlicytowana (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu …, sygn. akt Km …/19, Km …/19).

27. Doprowadziliśmy do uchylenia nakazu zapłaty przeciwko Klientom (Sąd Rejonowy w Lublinie, sygn. akt VI Nc-e 1670…/18) a następnie do umorzenia sprawy komorniczej prowadzonej na podstawie uchylonego nakazu zapłaty (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu …, sygn. akt Km1…/18).

28. Uzyskaliśmy nakaz zapłaty kwoty ponad 20.000 zł przeciwko firmie zajmującej się wykończeniem wnętrz.

W ocenie Klientów prace wykonane w ich mieszkaniu zostały wykonane wadliwie. Sąd w pełni podzielił to stanowisko (Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, sygn. akt I Nc …/23).

29. Skutecznie reprezentowaliśmy Klienta w postępowaniach dotyczących płatności obszarowych.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznało nasze wyjaśnienia za wystarczające i nie wstrzymało płatności dla Klienta (znak spraw: 0287-6400-0287-00004…/22, 0287-6400-0287-00004…/22).

30. Pozyskaliśmy dane dotyczące zmarłych krewnych Klienta oraz dokumentację dotyczącą nieruchomości wchodzącej w skład spadku.

Krewni Klienta zmarli podczas drugiej wojny światowej i ich zgon nie był stwierdzony urzędowo. Następnie przeprowadziliśmy postępowania o stwierdzenie zgonu krewnych Klienta w celu przeprowadzenia sprawy spadkowej (Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sygn. akt I Ns …/22, I Ns …/22).

31. Reprezentowaliśmy Klienta w toku postępowania karnego o groźby karalne.

Klient w toku sprawy został jedynie przesłuchany w charakterze świadka i nie przedstawiono mu zarzutów (Prokuratura Rejonowa Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, RSD-1…/22).

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej – zapraszamy do kontaktu

Kontakt