Przekazanie skazanego obywatela polskiego z Wielkiej Brytanii do Polski

Przekazanie skazanego

Osoba która została skazana za przestępstwo w Polsce musi liczyć się z tym, że polski sąd zwróci się do organów brytyjskich o przekazanie skazanego obywatela polskiego. Gdy brytyjski sąd wyrazi zgodę na przekazanie obywatel RP będzie musiał odbyć karę pozbawienia wolności w Polsce. Polacy zamieszkujący państwa Unii Europejskiej mogą liczyć na odbycie kary w państwie w którym zamieszkują, jednak niestety możliwość taka z reguły nie dotyczy Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii.

Przekazanie skazanego a Brexit

Sytuacja Polaków skazanych przez polskie sądy i zamieszkujących w Wielkiej Brytanii pogorszyła się po wyjściu tego państwa z Unii Europejskiej. Przed opuszczeniem Unii przez Wielką Brytanię skazani Polacy mogli liczyć na odbywanie kary w tym państwie. Jednak w chwili obecnej co do zasady podlegają oni ekstradycji do RP celem odbycia kary. Do ekstradycji wystarczające jest wystawienie za skazanym nakazu aresztowania przez polski sąd okręgowy.

Obrona przed ekstradycją

Podstawowe zasady ekstradycji z Wielkiej Brytanii do państw UE reguluje umowa pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Zgodnie z nimi obowiązkowej ekstradycji podlegają sprawcy ciężkich przestępstw takich jak terroryzm, handel ludźmi lub bronią, obrót narkotykami czy zabójstwo. Jeśli chodzi o inne przestępstwa, istnieje pewna możliwość podważania zasadności nakazu aresztowania wystawionego przez polskie organy. Przede wszystkim do ekstradycji nie dojdzie wtedy, gdy nie można już wykonać kary. Ważne są również zagadnienia związane z prawidłowością przeprowadzenia sprawy sądowej, w ramach której doszło do skazania obywatela polskiego. Innymi argumentami umożliwiającymi uzyskanie odmowę ekstradycji są kwestie związane z praworządnością i prawami człowieka.

Podstawa prawna:

Umowa o Handlu i Współpracy Między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z Jednej Strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Drugiej Strony

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z ekstradycją z Wielkiej Brytanii – zapraszamy do kontaktu

Kontakt