Co grozi na obrót narkotykami?

Obrót narkotykami

Obrót narkotykami stanowi bardzo poważne przestępstwo uregulowane w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Osoby zajmujące się tym procederem i nie posiadające zezwoleń Głównego Inspektora Farmaceutycznego muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami swoich czynów.

Kara za obrót narkotykami

Zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: „kto wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, słomę makową lub nowe substancje psychoaktywne albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Z treści przywołanego przepisu wynika jednoznacznie, że obrót narkotykami uchodzi za ciężkie przestępstwo. Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 jest jedną z najcięższych przewidzianych w polskim prawie karnym.

Jeszcze surowsza kara

Przepisy przewidują jeszcze surowsze kary dla osób, które wprowadzają do obrotu „znaczną” ilość środków odurzających. Przepisy nie wyjaśniają czym jest znaczna ilość, jednak zgodnie z orzecznictwem sądowym przyjmuje się, że jest to ilość umożliwiająca odurzenie co najmniej kilkudziesięciu osób. Za omawiane przestępstwo grozi grzywna i kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Tymczasowe aresztowanie

Podejrzany o handel narkotykami musi liczyć się nie tylko z surowym wyrokiem skazującym. Zanim jego sprawa skończy się wyrokiem podejrzany prawdopodobnie zostanie pozbawiony wolności w areszcie śledczym. Wystarczającym powodem dla zastosowania tymczasowego aresztowania jest wspomniana wyżej surowa kara za popełnione przestępstwo. Czas trwania aresztowania zależy głównie od skali uprawianego procederu, a także od postawy podejrzanego i przyjętej przez niego linii obrony. Z reguły podejrzany trafia do aresztu śledczego na co najmniej trzy miesiące, jednak okres ten może zostać wydłużony do dwóch lat.

Obrót narkotykami – przygotowanie procederu

Na koniec należy zaznaczyć, że już samo przygotowanie obrotu środkami odurzającymi jest przestępstwem. Przykładami przygotowania do obrotu narkotykami jest pozyskiwanie wspólnika, nawiązywanie kontaktów z dealerami, zbieranie informacji o „rynku” a także sporządzanie planu działania. Za przygotowanie do obrotu środkami odurzającymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli przygotowanie dotyczy znacznej ilości narkotyków, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z wywłaszczeniem – zapraszamy do kontaktu

Kontakt