Oskarżenie o brak zapłaty alimentów

Brak zapłaty alimentów

Brak zapłaty alimentów może wynikać z wielu przyczyn. Czasem zaległości wynikają z konfliktu pomiędzy rodzicami, który uniemożliwia współpracę przy rozliczaniu alimentów. Jednak często brak zapłaty alimentów to rezultat złej sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do ich uiszczania lub inne okoliczności losowe uniemożliwiające spłatę.

Konsekwencje

Niestety nieuiszczanie alimentów rodzi bardzo poważne konsekwencje. Osoba zobowiązana może być pewna, że przeciwko niej zostanie wytoczona sprawa sądowa o zapłatę alimentów. Następnie zaległość będzie egzekwował komornik. Niektórzy próbują bronić się przed egzekucją poprzez ukrywanie lub pozbycie się majątku. Taka taktyka może jednak jeszcze bardziej pogorszyć sytuację zobowiązanego do zapłaty alimentów.

Brak zapłaty alimentów a Kodeks karny

Gdy dłużnik alimentacyjny zalega z zapłatą co najmniej trzech rat miesięcznych, istnieje ryzyko że zostanie wszczęta przeciwko niemu sprawa karna. Za przestępstwo niealimentacji grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli brak zapłaty alimentów powoduje, że osoba uprawniona nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, dłużnik podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co zrobić w przypadku wszczęcia sprawy karnej?

Na szczęście przepisy przewidują możliwość uniknięcia kary przez dłużnika. Co istotne, aby uniknąć kary osoba zobowiązana do zapłaty alimentów musi dysponować środkami finansowymi. Aby umorzyć sprawę dłużnik musi ciągu 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania przed prokuratorem uiścić w całości zaległe alimenty.

W sytuacji gdy uprawniony do alimentów nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, istnieje szansa na odstąpienie od wymierzenia kary. Aby skorzystać z odstąpienia od wymierzenia kary dłużnik musi ciągu 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania przed prokuratorem uiścić w całości zaległe alimenty. Niestety sąd nie ma obowiązku odstąpienia od wymierzenia kary w każdym przypadku. Oskarżony o niealimentację musi przekonać sąd, że stopień jego winy i społecznej szkodliwości niealimentacji umożliwiają odstąpienie od wymierzenia kary.

Obrona w sprawie o niealimentację może również oprzeć się na innych argumentach związanych z prawidłowością przeprowadzenia postępowania karnego czy z kwotą żądanych alimentów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z oskarżeniem o niealimentację – zapraszamy do kontaktu

Kontakt