Europejski nakaz aresztowania. Procedura poszukiwania osoby krok po kroku.

Europejski nakaz

Europejski nakaz aresztowania wydaje się w razie podejrzenia, że osoba poszukiwana może przebywać na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przynależność Polski do UE powoduje, że osoby poszukiwane przez organy ścigania mają możliwość ukrycia się niemalże w dowolnym kraju europejskim. Nie dziwi więc przewidziana przez prawo możliwość poszukiwania oskarżonego lub podejrzanego także poza granicami kraju. Poszukiwania na obszarze Unii Europejskiej poprzedzają jednak działania na obszarze Polski.

Poszukiwanie w kraju

Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego lub podejrzanego nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie. Osoba taka może zostać zatrzymana i doprowadzona do prokuratury lub sądu przez Policję. Przepisy prawa przewidują również możliwość wydania za ukrywającą się osobą listu gończego. W liście gończym podaje się między innymi dane ukrywającej się osoby, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości jej fotografii. List gończy zawiera także informację o treści zarzutów oraz o decyzji w sprawie aresztu lub wydanym wyroku. Każdy kto zna miejsce pobytu poszukiwanego ma obowiązek zawiadomić o tym najbliższą jednostkę Policji, prokuratora lub sąd. Za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi odpowiedzialność karna. Warto zaznaczyć, że w liście gończym można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego, a także udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej.

Osoby poszukiwane listami gończymi można z łatwością odnaleźć na portalu https://poszukiwani.policja.pl/. Ponadto informacji o poszukiwaniu listem gończym można szukać w Krajowym Rejestrze Karnym.

Europejski nakaz aresztowania

Co jednak, gdy istnieją podejrzenia że osoba poszukiwana opuściła kraj? Jak wspomniano na wstępie niniejszego wpisu, wobec takiej osoby wydaje się europejski nakaz aresztowania. Po wydaniu takiego nakazu dane poszukiwanej osoby figurują w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). System ten zawiera wykaz osób poszukiwanych w celu aresztowania. Znajdują się w nim wpisy dotyczące osób, wobec których wydano europejski nakaz aresztowania lub wniosek o ekstradycję. Obejmuje takie dane jak: imię i nazwisko poszukiwanego, pseudonimy, szczególne cechy fizyczne, fotografie, odciski palców, obywatelstwo, informację czy poszukiwana osoba jest uzbrojona, działania jakie należy podjąć oraz rodzaj popełnionego przestępstwa.

Dostęp do danych znajdujących się w SIS posiadają jedynie organy przeprowadzające kontrole graniczne oraz kontrole policyjne i celne. W Polsce dostęp do SIS posiada: Policja, Straż Graniczna, sądy i prokuratury, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz konsulowie. Jeśli podczas kontroli osoby przez policję lub straż graniczną okaże się, że znajduje się ona w SIS – zostanie ona zatrzymana.

Osoby poszukiwane mają bezpieczną możliwość weryfikacji czy wydano wobec z nich europejski nakaz aresztowania. Wymaga to skorzystania z pomocy racy prawnego lub adwokata, który dokona stosownych ustaleń we właściwych sądach.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawdzeniu, czy nie wydano wobec Państwa europejskiego nakazu aresztowania – zapraszamy do kontaktu

Kontakt