Jak ściągnąć zaległe alimenty od dłużnika?

zaległe alimenty

Poważnym problemem rodzica samotnie wychowującego dziecko są zaległe alimenty od dłużnika. W dobie rosnących cen kwestia ściągnięcia alimentów staje się szczególnie istotna. Niestety wielu dłużników nie poczuwa się do zapłaty alimentów i wykorzystuje luki w prawie by ich nie płacić. Z kolei fundusz alimentacyjny pomaga jedynie wąskiej grupie najmniej zarabiających. Co zrobić, by ściągnąć zaległe alimenty?

Zaległe alimenty a komornik

Jeżeli rodzic wychowujący dziecko posiada wyrok sądowy lub ugodę z dłużnikiem, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Następnie, po otrzymaniu wyroku lub ugody z klauzulą, można złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Przy sporządzanie wniosku do komornika należy wskazać jak najwięcej danych dotyczących majątku dłużnika. W szczególności komornik powinien znać numer konta rodzica niepłacącego alimentów, a także jego miejsce zatrudnienia. Jeżeli dłużnik jest właścicielem pojazdów lub nieruchomości, również należy je wskazać komornikowi.

Niestety z reguły dłużnicy nie mają nieruchomości oraz pojazdów, ponadto nie korzystają z kont bankowych (albo korzystają z kont innych osób). Formalnie na umowach o pracę otrzymują minimalne wynagrodzenie, z którego nie można ściągać alimentów.

Istnieją również inne, bardziej zaawansowane sposoby na ściągnięcie zaległości z majątku dłużnika. Należą do nich na przykład egzekucja z udziałów w spółkach czy z polis ubezpieczeniowych na życie. Jednak nawet zastosowanie tych środków może okazać się nieskuteczne.

Pomoc prokuratury

Należy wskazać, że dłużnik który od trzech miesięcy w ogóle nie płaci alimentów popełnia przestępstwo. Za nieuiszczanie alimentów grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli rodzic nie płacący alimentów uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, kara jest surowsza. Sprawcy grozi wtedy kara pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku uporczywego braku wpłat alimentów rekomendujemy złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Perspektywa postępowania przed prokuratorem oraz kary pozbawienia wolności może skłonić dłużnika do uiszczania alimentów. Z kolei w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności istnieje możliwość uzyskania zaległych wpłat z wynagrodzenia skazanego zatrudnionego podczas odbywania kary.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w ściągnięciu zaległych alimentów – zapraszamy do kontaktu

Kontakt