Groźby karalne. Z jaką karą musi się liczyć sprawca tego przestępstwa?

Groźby karalne

Podczas rozmów prowadzonych z innymi osobami pod wpływem emocji mogą paść słowa, które stanowią groźby karalne. Znaczna część takich zdarzeń nie powoduje komplikacji w życiu sprawcy gróźb, gdyż nie jest zgłaszana organom ścigania. Jednak zawsze należy liczyć się z tym, że osoba pokrzywdzona uda się na Policję i złoży zawiadomienie o przestępstwie. Będzie to skutkować wszczęciem postępowania karnego i może skończyć się przedstawieniem zarzutów a następnie skazaniem.

Definicja groźby karalnej

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego groźba karalna musi spełniać następujące warunki:

1. trzeba ją skierować do innej osoby,

2. musi być zapowiedzią popełnienia przestępstwa wobec tej osoby lub na przykład jej małżonka, partnera, rodziców, dzieci lub rodzeństwa,

3. musi wywołać uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.

Z pewnością groźbą karalną są słowne zapowiedzi pozbawienia kogoś życia, naruszenia nietykalności osobistej, dokonania kradzieży z włamaniem lub zniszczenia mienia. Warto jednak podkreślić, że groźbę karalną mogą stanowić również gesty i zachowania. Przykładem takiej groźby jest mierzenie z broni lub okazywanie noża w kierunku pokrzywdzonego. Co istotne, groźby mogą paść także na piśmie lub w korespondencji mailowej, w wiadomościach SMS lub na komunikatorach.

Kara za groźby karalne

Do dnia 01 października 2023 r. za groźby karalne groziła grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Obecnie przepisy zakładają surowszą karę za omawiane przestępstwo. Aktualnie sprawca gróźb karalnych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Od października 2023 r. przepisy co do zasady nie przewidują możliwości skazania za groźby na grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Ponadto sąd może orzec zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Podsumowanie

Po zmianach w przepisach Kodeksu karnego groźby karalne stały się przestępstwem za które grozi surowsza kara niż dotychczas. W rezultacie sprawca gróźb, który zostanie uznany winnym przed sądem, praktycznie zawsze trafi do zakładu karnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z groźbami karalnymi – zapraszamy do kontaktu

Kontakt