Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie

Fałszywe zawiadomienie

Konflikty międzyludzkie czasem kończą się złożeniem donosu stanowiącego fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Oczywiście takie działanie stanowi przestępstwo i skutkuje odpowiedzialnością karną sprawcy. Kiedy mówimy o fałszywym zawiadomieniu? Czy sprawca może przy okazji popełnić inne przestępstwa?

Fałszywe oskarżenie czy fałszywe zawiadomienie?

Warto zauważyć, że przepisy rozróżniają „fałszywe oskarżenie” i „fałszywe zawiadomienie o przestępstwie”.

Przestępstwo fałszywego oskarżenia (art. 234 kk) często błędnie nazywa się „fałszywym zawiadomieniem”. Fałszywe oskarżenie polega na świadomym wskazaniu konkretnej osoby jako sprawcy przestępstwa, choć sprawca wie że faktycznie popełnił je ktoś inny. Do fałszywego oskarżenia dochodzi tylko wtedy, gdy sprawca zgłasza rzekome przestępstwo i wskazuje sprawcę Policji, prokuraturze, sądowi lub organom dyscyplinarnym. Należy podkreślić, że oskarżenie nie może nastąpić np. w mediach czy podczas rozmów z innymi osobami. W takiej sytuacji można mówić jedynie o naruszenie dóbr osobistych innego człowieka.

Inne przestępstwo wskazane w Kodeksie to fałszywe zawiadomienie o przestępstwie (art. 238 kk). Polega ono na zgłoszeniu przestępstwa, które nigdy się nie zdarzyło. Również w tym przypadku sprawca musi dokonać zgłoszenia Policji lub prokuraturze. Jednocześnie musi posiadać wiedzę, że do przestępstwa faktycznie nie doszło. Do popełnienia tego przestępstwa sprawca nie musi wskazać danych osoby, która rzekomo dopuściła się przestępstwa.

Przestępstwa powiązane

Sprawca wskazanych wyżej czynów może jednocześnie popełnić inne przestępstwa.

Fałszywe oskarżenie może być skutkiem ukrywania dowodów niewinności, które jest osobnym przestępstwem (236 § 1 kk). W skrajnych przypadkach aby skierować postępowanie karne przeciwko określonej osobie sprawca może nawet preparować dowody. Tworzenie fałszywych dowodów również stanowi przestępstwo (art. 235 kk).

Na koniec należy wskazać, że osoba składająca zawiadomienie o przestępstwie jest przesłuchiwana w charakterze świadka. Podczas takiego przesłuchania sprawca omawianych przestępstw z pewnością dopuści się fałszywych zeznań lub zatajania prawdy. Kara za składanie fałszywych zeznań lub zatajanie prawdy to pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 233 § 1 kk).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z fałszywym zawiadomieniem – zapraszamy do kontaktu

Kontakt