Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki z o.o.. Kiedy zarząd spółki może popełnić przestępstwo?

zarząd spółki

Zarząd spółki z o.o. odpowiada za działalność spółki. To na członkach zarządu spoczywa obowiązek zawierania umów, załatwiania spraw urzędowych oraz wewnętrzne zarządzanie spółką. Nieprawidłowe zarządzanie spółką może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą osób wchodzących w skład zarządu (o czym pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów).

Pewne zachowania członków zarządu grożą jeszcze surowszymi konsekwencjami, nie wyłączając kary pozbawienia wolności. Poniżej krótko omówimy najważniejsze z nich.

Bankructwo

Zarząd, który doprowadził do bankructwa, może ponieść odpowiedzialność karną. Przestępstwo bankructwa polega na podejmowaniu czynności, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia spółki. Takim działaniem może być ukrywanie majątku, pozbywanie się go, a także zakładanie nowej spółki i przenoszenie na nią majątku. Odrębnym przestępstwem jest również niezgłoszenie upadłości do sądu, pomimo że spółka nie jest w stanie spłacać swoich długów.

Zarząd spółki a odpowiedzialność karna za przestępstwa podatkowe

Niestaranność w prowadzeniu dokumentacji podatkowej spółki również może okazać się groźna w skutkach dla zarządu. W związku z tym zarzuty karne grożą między innymi za:

1. wystawianie fałszywych faktur,

2. podanie nieprawdy w deklaracji podatkowej,

3. zaniżanie dochodów spółki.

Zarządzanie majątkiem spółki i pozyskiwanie środków na działalność

Zarząd, jako organ odpowiadający za działalność spółki, dysponuje środkami finansowymi spółki a także zajmuje się ich pozyskiwaniem. Wiąże się to ze szczególną odpowiedzialnością – w tym karną.

Co istotne, członkowie zarządu spółki muszą liczyć się z postępowaniem karnym w przypadku wyrządzenia szkody spółce. Członek zarządu, który doprowadził do wyrządzenia szkody może zostać skazany na karę pozbawienia wolności nawet do lat 10.

Innym przestępstwem, którego mogą dokonać członkowie zarządu spółki jest wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Na koniec warto podkreślić, że sprawy karne grożą również członkom zarządu, którzy dopuścili się wyłudzenia kredytu lub odszkodowania, a także przyjmowania łapówek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki – zapraszamy do kontaktu

Kontakt