Rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki bez postępowania likwidacyjnego jest alternatywnym sposobem zakończenia działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do likwidacji podejmowanej przez wspólników nie wymaga przygotowywania obszernej dokumentacji, ponoszenia kosztów notarialnych oraz składania wniosków do KRS.

Kiedy można rozwiązać spółkę bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego?

Likwidację spółki wspólnicy mogą przeprowadzić w każdym momencie według swojego uznania i potrzeby. Niestety rozwiązanie spółki bez likwidacji następuje tylko w określonych przez prawo przypadkach. Pierwszym z nich jest oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Kolejna podstawa rozwiązania spółki bez likwidacji to brak rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe. Innym powodem rozwiązania spółki bez likwidacji jest nieskładanie do KRS wymaganych przez przepisy wniosków oraz dokumentów pomimo wezwań z sądu.

Jeżeli nie zachodzi żadne z wyżej wymienionych zdarzeń, to rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji nie będzie możliwe.

Jak rozwiązać spółkę bez likwidacji?

Warto podkreślić, że zazwyczaj spółka ulega rozwiązaniu bez likwidacji z inicjatywy samego sądu. Z chwilą powzięcia przez sąd informacji o zdarzeniach umożliwiających takie rozwiązanie, sąd rozpoczyna procedurę rozwiązania spółki bez likwidacji.

Co istotne, nie trzeba czekać aż sąd sam rozpocznie rozwiązywać spółkę. Każdy może złożyć w sądzie wniosek o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Zatem taki wniosek może złożyć zarząd spółki, ale także wspólnicy, prokurent, pełnomocnicy a nawet osoby trzecie. Wniosek nie podlega opłacie sądowej.

Rozwiązanie spółki bez likwidacji – przebieg procedury

W pierwszej kolejności sąd, po analizie akt spółki lub złożonego wniosku, wydaje postanowienie o rozpoczęciu postępowania o rozwiązanie spółki bez likwidacji. Następnym etapem jest zamieszczenie ogłoszenia o zainicjowaniu procedury w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd po wszczęciu postępowania zwraca się do publicznych rejestrów o informacje odnośnie majątku spółki. W toku postępowania sąd kieruje zapytania do CEP, CIKW, ZUS oraz urzędu skarbowego. Osoby będące członkami zarządu oraz wspólnikami spółki otrzymują pisma z sądu z prośbą o udzielenie informacji, czy spółka prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli w toku postępowania okaże się, że spółka nie ma majątku i nie prowadzi działalności, to zostanie ona rozwiązana bez likwidacji. Na koniec warto zauważyć, iż całe postępowanie trwa co najmniej trzy miesiące, a w praktyce około 10 miesięcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z koniecznością rozwiązania spółki – zapraszamy do kontaktu

Kontakt