Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki

O ile założenie spółki z o.o. jest stosunkowo proste i szybkie (zwłaszcza przy wykorzystaniu internetowego formularza S24), o tyle likwidacja spółki jest procedurą sformalizowaną i często dość długotrwałą. W poniższym wpisie krótko przedstawimy procedurę likwidacji spółki z o.o.

Uchwała o likwidacji spółki i pierwszy wniosek do KRS

W pierwszej kolejności wspólnicy podejmują uchwałę o rozwiązaniu spółki i powołaniu likwidatora. Uchwała powinna zostać podjęta u notariusza. Jeżeli spółka została założona elektronicznie, to omawiana uchwała nie musi mieć formy aktu notarialnego.

W ciągu 7 dni od powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki należy złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wpis likwidacji spółki z o.o. do KRS. Koszt takiego wniosku to 350 zł.

Likwidacja spółki – ogłoszenie w MSiG

Następnie likwidowana spółka musi zawiadomić wierzycieli o otwarciu likwidacji i wezwać ich do zgłaszania swoich wierzytelności. Zawiadomienie umieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Od ogłoszenia pobierana jest opłata, której wysokość zależy od liczby znaków w ogłoszeniu. Koszt jednego znaku to 0,70 zł, zatem omawiane zawiadomienie to koszt około 300 zł. Wierzyciele mają na zgłoszenie swoich wierzytelności trzy miesiące od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji w MSiG.

Upłynnienie majątku i spłata długów

Po czwarte, spółka w trakcie likwidacji kończy bieżące interesy, ściąga swoje wierzytelności, wypełnia zobowiązania wobec innych podmiotów i upłynnia majątek spółki. Dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji wspólnicy mogą podzielić się pozostałym majątkiem spółki. Podlega on podziałowi między wspólników w stosunku do ich udziałów, aczkolwiek umowa spółki może zawierać inne postanowienia w tej kwestii.

Likwidacja spółki z o.o. – drugi wniosek do KRS i wykreślenie spółki z rejestru

Gdy spółka wykona wszystkie wskazane wyżej czynności następuje zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przed podziałem majątku spółki między wspólników.

Na koniec należy złożyć wniosek do sądu o wykreślenie spółki (koszt 400 zł) oraz zawiadomić urząd skarbowy o rozwiązaniu spółki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc przy likwidacji spółki z o.o. – zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Kontakt