Uchylenie uchwały w spółce z o.o.

uchwały

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. nierzadko wymaga podjęcia uchwały przez wspólników. Niestety zdarzają się sytuacje gdy część wspólników, członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie są zadowoleni z powziętej uchwały. W celu ochrony praw tych osób przepisy przewidują możliwość uchylenia takiej uchwały.

Jak doprowadzić do uchylenia uchwały w spółce z o.o.?

Aby uchylić uchwałę wspólników konieczne jest wniesienie pozwu przeciwko spółce do sądu okręgowego. Pozew o uchylenie uchwały należy wnieść w ciągu miesiąca od dnia otrzymania informacji o uchwale, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia.

Kiedy można żądać uchylenia uchwał w spółce z o.o.?

Uchwała może zostać uchylona jedynie w ściśle określonych przez prawo przypadkach. Sąd może uchylić uchwałę gdy:

a) jest sprzeczna z umową spółki i godzi w interesy spółki, albo

b) jest sprzeczna z umową spółki i ma na celu pokrzywdzenie wspólnika, albo

c) jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki, albo

d) jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i ma na celu pokrzywdzenie wspólnika.

Kto może żądać uchylenia uchwał w spółce z o.o.?

Pozew o uchylenie uchwały wspólników mogą wnieść:

a) zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna oraz poszczególni członkowie tych organów spółki z o.o.;

b) wspólnik, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;

c) wspólnik bezzasadnie niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników;

d) wspólnik, który nie był obecny na zgromadzeniu, ale tylko w sytuacji wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;

e) w przypadku pisemnego głosowania – wspólnik, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo wspólnik który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu informacji o niej w terminie dwóch tygodni zgłosił do niej sprzeciw.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z podjęciem uchwały w spółce – zapraszamy do kontaktu

Kontakt