Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

umorzenie udziałów

Obejmowanie, nabywanie oraz przyjmowanie w zastaw przez spółkę z o.o. własnych udziałów nie jest możliwe; wyjątek od tej zasady to umorzenie udziałów spółki. W przypadku umorzenia możliwe jest nabycie udziałów przez spółkę. Na czym polega umorzenie udziałów?

Kiedy można umorzyć udział w spółce z o.o.?

Aby umorzyć udział, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

1. spółka musi być wpisana do rejestru i

2. umowa spółki dopuszcza możliwość umorzenia.

Udział może być umorzony za zgodą wspólnika przez nabycie udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Warunki i sposób przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Procedura umorzenia udziałów

Umorzenie udziału następuje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia wspólnika w zamian umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać uzasadnienie umorzenia. Warto zauważyć, że za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić także bez wynagrodzenia.

Umorzenie udziału a kapitał zakładowy spółki. Skutki umorzenia udziałów

W razie umorzenia udziałów, które wymaga obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego zarząd spółki zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy załączyć:

1. uchwałę zgromadzenia wspólników o obniżeniu kapitału zakładowego;

2. dowody należytego wezwania wierzycieli;

3. oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia obniżenia kapitału zakładowego, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Uchwała zgromadzenia wspólników o obniżeniu kapitału zakładowego oraz dowody należytego wezwania wierzycieli nie muszą zostać załączone, jeżeli pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości.

Warunkowe umorzenie udziałów

Zapisy umowy spółki mogą przewidywać umorzenie udziałów w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Umowa spółki powinna zawierać szczegółowe wskazania co do procedury takiego umorzenia. Uchwała zarządu powinna zawierać uzasadnienie takiego umorzenia.

Odrębności przy warunkowym umorzeniu udziałów

W przypadku warunkowego umorzenia udziałów zarząd niezwłocznie podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego w tym trybie wymaga uchwały zarządu i wpisu do rejestru. Uchwały zarządu powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, w formie aktu notarialnego, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego. Na koniec warto zauważyć, że oświadczenie wszystkich członków zarządu o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego zastępuje uchwałę zgromadzenia wspólników.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z umorzeniem udziałów w spółce z o.o. – zapraszamy do kontaktu

Kontakt