Jak zmienić karę ograniczenia wolności na grzywnę?

Zmienić karę ograniczenia wolności na grzywnę

Osoby skazane często zastanawiają się, czy można zmienić karę ograniczenia wolności na grzywnę. Obowiązki zawodowe oraz sytuacja osobista i rodzinna skazanego niejednokrotnie utrudnia a nawet uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności.

Elementy kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności polega na wykonywaniu prac społecznych oraz na potrąceniu od 10% do 25% miesięcznego wynagrodzenia za pracę skazanego. Ponadto skazany nie może zmieniać miejsca pobytu stałego bez zgody sądu oraz musi pozostawać w kontakcie z kuratorem sądowym i stawiać się na jego wezwania.

Ograniczenie wolności a grzywna

Bardzo wiele przepisów prawa karnego przewiduje możliwość wymierzenia sprawcy przestępstwa kary grzywny albo kary ograniczenia wolności. Dlatego warto bronić się od samego początku aby na etapie procesu sądowego uzyskać łagodniejszą karę (czyli grzywnę). Dzięki umiejętnej argumentacji oskarżonego i przedstawieniu odpowiednich dowodów sąd może orzec w wyroku grzywnę zamiast ograniczenia wolności.

Wyrok skazujący na ograniczenie wolności

Jeżeli sąd nie przychyli się do argumentów oskarżonego i dojdzie do skazania na karę ograniczenia wolności to nadal można próbować zmienić formę wykonania tej kary. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić sposób wykonywania prac społecznych. Sąd dokonuje wtedy przeliczenia kary ograniczenia wolności na grzywnę: 20 godzin pracy na cele społeczne odpowiada 10% wynagrodzenia za pracę skazanego.

Aby zmienić karę musi wystąpić „Szczególnie uzasadniony wypadek”

Żaden przepis nie określa czym jest „szczególnie uzasadniony wypadek”, który uzasadnia zmianę formy kary. W rezultacie skazany może wykorzystać wszystkie możliwe argumenty, które w jego ocenie mogą przekonać sąd do zmiany formy wykonania kary.

Sąd z własnej inicjatywy nie zmieni formy wykonania kary. Aby uzyskać zmianę konieczne jest złożenie przez skazanego lub jego obrońcę wniosku do sądu. Na koniec warto podkreślić, że w przypadku braku zgody sądu na zmianę formy kary można złożyć zażalenie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z karą ograniczenia wolności – zapraszamy do kontaktu

Kontakt