Dozór elektroniczny (SDE). Zasady odbywania kary

dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny stanowi korzystny dla skazanego sposób odbycia kary pozbawienia wolności. Skazany korzystający z tej formy odbywania kary przebywa poza zakładem karnym, a przebieg kary jest rejestrowany przez specjalne urządzenie w jego miejscu pobytu. Ponadto na nogę lub nadgarstek skazanego zakładany jest nadajnik, który również umożliwia kontrolę jego zachowania.

Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Aby odbyć karę w SDE konieczne jest złożenie wniosku w sądzie penitencjarnym. Sądem tym jest Sąd Okręgowy w którego okręgu przebywa skazany. Do omawianego wniosku trzeba obowiązkowo załączyć pisemną zgodę osób pełnoletnich zamieszkujących ze skazanym na pozostawanie przez niego we wskazanym przez sąd miejscu pobytu. Co istotne, pisemna zgoda dotyczy również akceptacji przeprowadzania kontroli skazanego w miejscu pobytu. Kontrola taka polega na sprawdzaniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika. Wniosek nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej.

Kiedy można składać wniosek o dozór elektroniczny?

Odbywanie kary w systemie SDE jest możliwe wtedy, gdy nie ma potrzeby osadzania skazanego w zakładzie karnym. We wniosku można powołać się na względy bezpieczeństwa, znikomy stopień demoralizacji oraz inne szczególne okoliczności.

Sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek skazanego jedynie wtedy, gdy został on skazany na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy i nie jest recydywistą wielokrotnym. Ponadto we wniosku należy wykazać, że dozór wystarczy do osiągnięcia celów kary. Co więcej, skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu. Decyzja sądu zależy również od liczby oraz zasięgu dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjnych ich obsługi.

Warto zauważyć, że wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny może złożyć również osoba już odbywająca karę pozbawienia wolności. Pozostałą część kary może odbyć w omawianym systemie jeżeli przemawiają za tym dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawie dozoru elektronicznego – zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Kontakt