Zastępcza kara pozbawienia wolności – czy istnieje możliwość jej uniknięcia?

Zastępcza kara pozbawienia wolności grozi skazanemu, który nie może lub nie chce zrealizować orzeczonych wobec niego kar ograniczenia wolności lub grzywny. Czasami zastępcza kara pozbawienia wolności jest błędnie stosowana wobec osób, które są w stanie i chcą odbyć pierwotnie orzeczone kary. Czy w takiej sytuacji pomimo otrzymania wezwania do stawiennictwa w zakładzie karnym istnieje szansa na uniknięcie więzienia?

Zastępcza kara pozbawienia wolności – kiedy sąd zarządza jej wykonanie ?

Gdy skazany nie płaci orzeczonych grzywien sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Jeśli jednak skazany wyrazi zgodę na wykonywanie prac społecznych w zamian za wymierzoną grzywnę to uniknie więzienia. Gdy takiej zgody nie będzie, to sąd zarządzi wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za niezapłaconą i nieodpracowaną grzywnę.

Zastępcza kara pozbawienia wolności grozi również skazanemu, który pomimo wyrażenia zgody odnośnie zmiany grzywny na prace społeczne nie wykonuje zastępczych prac. Ponadto kara wolności czeka skazanego, wobec której zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub bezcelowa.

Jeżeli wobec skazanego orzeczono karę ograniczenia wolności, to zastępczą karę pozbawienia wolności stosuje się wtedy, gdy skazany nie realizuje obowiązków przewidzianych w ramach tej kary. Do obowiązków tych należą prace społeczne oraz konieczność uiszczania świadczeń pieniężnych na cele społeczne.

Co zrobić, gdy sąd zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności?

Po pierwsze, decyzja sądu dotycząca wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności zapada w formie postanowienia. Postanowienie to można zaskarżyć zażaleniem w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Po drugie, nawet po upływie terminu do wniesienia zażalenia skazany może zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

W przypadku kary pozbawienia wolności wykonywanej zamiast grzywny skazany powinien złożyć wniosek o wstrzymanie kary. Wniosek musi zawierać pisemne oświadczenie o podjęciu pracy społecznej. Jeśli sąd przychyli się do wniosku skazanego, to wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności trwa do chwili wykonania prac społecznych lub do momentu zapłaty zaległej grzywny.

Podobna procedura wiąże się z zastępcza karą pozbawienia wolności w zamian za karę ograniczenia wolności. Sąd również może wstrzymać wykonanie zastępczej kary, o ile skazany złoży odpowiedni wniosek i wyrazi gotowość odbycia kary ograniczenia wolności. Gdy sąd uwzględni wniosek, zastępcza kara pozbawienia wolności pozostaje wstrzymana aż do chwili wykonania początkowo orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

Jeżeli istnieje ryzyko zastosowania wobec Państwa kary zastępczej pozbawienia wolności – zapraszamy do kontaktu

Kontakt