Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu

nietrzeźwości

Dla osób podejrzanych o popełnienie czynu pod wpływem alkoholu niezwykle istotne jest, aby ustalić czy znajdowały w stanie nietrzeźwości czy też w stanie po użyciu alkoholu. Wydawałoby się, że oba terminy są podobne znaczeniowo i nie mają większego znaczenia dla sprawcy. Tymczasem wykazanie że sprawca znajdował się w stanie po użyciu alkoholu skutkuje zakwalifikowaniem czynu jako wykroczenia, a nie przestępstwa. W rezultacie otrzyma łagodniejszą karę oraz formalnie pozostanie osobą niekaraną (nie zostanie umieszczony w Krajowym Rejestrze Karnym).

Stan nietrzeźwości

Definicję stanu nietrzeźwości zawarto w Kodeksie karnym. Zgodnie z nią, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Sprawca znajdujący się w stanie nietrzeźwości podlega znacznie surowszej odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Co do zasady nie może również skorzystać z warunkowego zawieszenia wykonania kary. Co więcej, wobec sprawcy orzeka się nawiązkę w wysokości co najmniej 10.000 złotych albo obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości wyższej niż 10.000 złotych. Ponadto wobec sprawców niektórych przestępstw sąd zasądza zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata.

Stan po użyciu alkoholu

Definicja stanu po użyciu alkoholu znajduje się w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Należy zauważyć, że w stanie po użyciu alkoholu nie popełnia się przestępstwa a co najwyżej wykroczenie. Automatycznie oznacza to łagodniejszą karę dla sprawcy oraz nieumieszczenie sprawcy w Krajowym Rejestrze Karnym.

Przykład

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości: zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a ponadto orzeczeniem świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 złotych i zakazem prowadzenia pojazdów.

Wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu: zagrożone karą aresztu (do 30 dni) albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych oraz orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawach karnych związanych ze stanem nietrzeźwości – zapraszamy do kontaktu

Kontakt