W jaki sposób organy skarbowe wybierają podatników do kontroli podatkowej?

kontroli podatkowej

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej. Co istotne, w chwili obecnej urzędy skarbowe dysponują licznymi narzędziami umożliwiającymi wyselekcjonowanie osób, u których wykonuje się kontrole. W niniejszym wpisie krótko wskażemy najistotniejsze kwestie związane z metodami wyboru podmiotów kontrolowanych.

Dokumenty złożone przez podatników przyczyną kontroli podatkowej

Najistotniejszym źródłem wiedzy organów podatkowych o ewentualnych nieprawidłowościach są dokumenty, które podatnicy składają w urzędach skarbowych. Przede wszystkim są to zeznania podatkowe, zgłoszenia oraz akty notarialne.

O ile zeznania podatkowe i zgłoszenia składa osobiście podatnik, o tyle akty notarialne trafiają do urzędu skarbowego za pośrednictwem notariusza. Szereg czynności wykonywanych u notariusza (na przykład sprzedaż nieruchomości lub darowizna) wiąże się z koniecznością uiszczenia podatków i notariusz jest zobowiązany do pobrania podatku i przekazania urzędowi skarbowemu informacji o zawartym akcie notarialnym. Dlatego organy skarbowe posiadają wiedzę o wszelkich transakcjach, które wymagały sporządzenia aktu notarialnego.

Porównanie złożonych przez podatnika zeznań, zgłoszeń oraz danych o transakcjach u notariusza może wskazywać na ukrywanie dochodów i uchylanie się od opodatkowania.

Narzędzia do typowania podatników do kontroli podatkowej. Analiza ryzyka, STIR, JPK

Wobec przedsiębiorców urzędy skarbowe wykorzystują szereg narzędzi analitycznych. Na podstawie informacji znajdujących się w posiadaniu organów podatkowych przeprowadzana jest analiza ryzyka. W ramach takiej analizy algorytmy wybierają osoby, które należy poddać kontroli.

Analizie ryzyka poddaje się przede wszystkim dane znajdujące się w jednolitych plikach kontrolnych oraz w Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej (STIR). Jednolite pliki kontrolne umożliwiają weryfikację kontrahentów podatnika oraz wykorzystywanych stawek podatku VAT. Z kolei dane z systemu STIR dostarczają organom podatkowym wyczerpującej informacji o kontach bankowych podatnika oraz o przelewach i wpłatach na tych kontach.

Konta bankowe, biały wywiad

W chwili obecnej urzędy skarbowe mogą prześwietlić konta bankowe nie tylko przedsiębiorcom, ale również osobom nieprowadzącym firm. Weryfikacja wpływów i wydatków na koncie bankowym mogą uzasadniać wszczęcie kontroli skarbowej przez organy.

Coraz częściej wykorzystywanym źródłem informacji o podatnikach jest Internet. Informacje oraz materiały audiowizualne umieszczane przez użytkowników na portalach społecznościowych mogą stanowić podstawę do wszczęcia sprawy przeciwko podatnikowi. Najbardziej zagrożeni są użytkownicy prezentujący w mediach społecznościowych wystawny tryb życia a nie posiadający udokumentowanych, odpowiednio wysokich dochodów ze stosunku pracy, działalności gospodarczej lub z zysków kapitałowych.

Krajowy System e-Faktur

Nowe możliwości przynosi zapowiadany przez Ministerstwo Finansów Krajowy System e-Faktur. Dzięki niemu urzędy skarbowe będą posiadać dane o każdej wystawianej fakturze oraz jej przedmiocie. Z pewnością ograniczy to dowolność w zaliczaniu wydatków firmowych do kosztów uzyskania przychodu. Bardzo istotna będzie dokładność i precyzja w wystawianiu faktur, gdyż wystawiona w KseF faktura nie będzie mogła być edytowana.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z kontrolą podatkową – zapraszamy do kontaktu

Kontakt