Konfiskata rozszerzona – na czym polega poszerzony przepadek mienia?

konfiskata

Konfiskata rozszerzona obowiązuje w polskim od 2017 roku. Głównym celem jej wprowadzenia było skuteczne zwalczanie zorganizowanej przestępczości, w szczególności gospodarczej. Niniejszym wpisem przybliżymy kiedy i w jaki sposób stosuje się konfiskatę rozszerzoną.

Kiedy stosowana jest konfiskata rozszerzona?

Przepisy Kodeksu karnego stanowią, że warunkiem zastosowania konfiskaty rozszerzonej jest skazanie sprawcy za:

1. przestępstwo z którego popełnienia osiągnięto korzyść większą niż 200.000 złotych, albo

2. przestępstwo z którego została lub mogła zostać osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa za które grozi kara pozbawienia wolności, której górna granica jest nie niższa niż 5 lat, lub

3. przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jakie mienie podlega konfiskacie rozszerzonej?

Zgodnie z przepisami konfiskacie rozszerzonej podlega mienie, którym sprawca władał w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa do chwili wydania nieprawomocnego wyroku. W rezultacie majątek podlega konfiskacie niezależnie od tego, czy sprawca był właścicielem tego majątku czy korzystał z rzeczy stanowiących własność innych osób (np. partnera lub spółki). Reasumując, do dokonania konfiskaty rozszerzonej wystarczające jest korzystanie z mienia przez sprawcę.

Powyższe regulacje sprawiają, że można dokonać konfiskaty majątku należącego do osób trzecich. Pod tym względem omawiane przepisy są wyjątkowo niekorzystne dla podmiotów, które udostępniły swoje mienie sprawcy. Często takie osoby nie są nawet świadome, że mienie zostało udostępnione sprawcy przestępstwa. Niestety pomimo tej okoliczności mienie i tak podlega konfiskacie.

Pozbycie się majątku

Czy sprzedaż mienia lub darowanie go innej osobie skutecznie uniemożliwia przeprowadzenie konfiskaty poszerzonej? Odpowiedź na to pytanie jest niestety negatywna. W przypadku pozbycia się majątku przez sprawcę nadal istnieje możliwość jego skonfiskowania. Przepisy przewidują, że w takiej sytuacji przekazane mienie traktuje się nadal tak, jak mienie sprawcy.

Konfiskata poszerzona – obrona majątku

Przepisy o konfiskacie poszerzonej umożliwiają ochronę majątku. Osoby chcące ochronić swój majątek muszą we własnym zakresie udowodnić, że sprawca nie władał konfiskowanym mieniem.

Z kolei w przypadku pozbycia się majątku przez sprawcę należy wykazać, że podczas nabycia majątku nie można było przypuszczać, że pochodził on z przestępstwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Jeżeli grozi Państwu konfiskata rozszerzona – zapraszamy do kontaktu

Kontakt