Układ konsumencki czy upadłość konsumencka?

układ konsumencki

Do 2020 r. jedynym sposobem na umorzenie długów osoby fizycznej nieprowadzącej firmy była upadłość konsumencka – obecnie jednak można zawrzeć tak zwany układ konsumencki. Takie porozumienie pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami może okazać się idealnym sposobem na spłatę długów.

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości następuje, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. W rezultacie sąd ogłasza upadłość dłużnika, a jego majątek jest dzielony przez syndyka pomiędzy wierzycieli. Po zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnik nie posiada żadnych zobowiązań. Niestety nie posiada także żadnego majątku, gdyż został on przekazany wierzycielom w zamian za umorzenie długów.

Układ konsumencki

Układ konsumencki stanowi alternatywę dla ogłoszenia upadłości przez dłużnika.

Przede wszystkim układ konsumencki można zawrzeć dłużnik, który aktualnie ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, jednak w dłuższej perspektywie jest w stanie spłacić zadłużenie. Dłużnik musi dysponować środkami na zapłatę kosztów postępowania oraz wykazać możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami.

Układ pozwala na ocalenie przynajmniej części majątku dłużnika. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy dłużnik jest właścicielem nieruchomości wykorzystywanej do celów mieszkaniowych. Wtedy układ może być zawarty na okres przekraczający pięć lat i przewidywać zachowanie nieruchomości dłużnika.

Procedura

W pierwszej kolejności dłużnik składa wniosek do sądu wraz z propozycją układu. Jeżeli sąd uwzględni wniosek to wyznacza się nadzorcę sądowego, który szczegółowo opracowuje treść układu. Układ może zawierać przedłużenie terminu spłaty zadłużenia, rozłożenie spłaty na raty oraz zmniejszenie wysokości zadłużenia. Następnie odbywa się zgromadzenie wierzycieli, którzy głosują nad przyjęciem lub odrzuceniem układu.

Z reguły spłata zadłużenia określona w układzie powinna nastąpić w ciągu pięciu lat. Warto zauważyć, że jeśli dłużnik jest obciążony kredytem termin spłaty może przekraczać pięć lat.

Na koniec warto podkreślić, że otwarcie postępowania w sprawie zawarcia układu konsumenckiego dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużnika.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

Jeżeli rozważają Państwo ogłoszenie upadłości lub zawarcie układu konsumenckiego – zapraszamy do kontaktu

Kontakt