Źle wykonany remont – czy warto założyć sprawę w sądzie?

Źle wykonany remont

Źle wykonany remont to koszmar każdego inwestora. Niestety z uwagi na problemy ze znalezieniem fachowców coraz częściej spotyka się nieprawidłowo wykonane prace. Co istotne, w pewnych przypadkach roboty są wykonane na tyle wadliwie, że w zasadzie należałoby wykonać je jeszcze raz. Czy w takiej sytuacji warto walczyć z nierzetelną firmą w sądzie? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Uprawnienia osób zlecających remont

Przede wszystkim należy podkreślić, że osobę która zleciła remont chroni rękojmia. Dzięki niej można skutecznie dochodzić od wykonawcy remontu obniżenia ceny remontu lub usunięcia wad. W skrajnym przypadku inwestor ma prawo odstąpić od umowy. Skutkiem odstąpienia jest konieczność oddania przez wykonawcę wynagrodzenia zapłaconego przez osobę zlecającą remont.

Warto podkreślić, że firma remontowa może zostać zobowiązana do zapłaty odszkodowania w związku z wadliwie wykonanymi pracami.

Źle wykonany remont – co robić?

Inwestor w pierwszej kolejności powinien udokumentować wszystkie stwierdzone wady pozostawione przez ekipę remontową. Wady mogą zostać utrwalone na przykład w postaci fotografii, filmów, korespondencji elektronicznej lub papierowej a także opinii rzeczoznawców. Zwłaszcza ostatni sposób zapewnia szczegółowe i profesjonalne udokumentowanie wad.

Po drugie osoba zlecająca remont powinna jak najszybciej podjąć z wykonawcą rozmowy na temat ugodowego rozwiązania sprawy. W ramach negocjacji warto zaproponować możliwość usunięcia wad, a ewentualnie poprosić o obniżenie ceny. Gdy firma remontowa nie będzie skłonna do ugody należy rozważyć odstąpienie od umowy.

Inwestor powinien podjąć rozmowy z firmą remontową od razu po stwierdzeniu wad. Zarówno z rękojmi jak i z odszkodowania można skorzystać w ograniczonym przez przepisy czasie.

Brak ugody z firmą remontową

Gdy wykonawca remontu nie ma zamiaru rozwiązać sprawy ugodowo inwestor ma dwa wyjścia z sytuacji.

Pierwsze wyjście to zaakceptowanie wad oraz przygotowanie się na dodatkowe wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia kolejnego, „poprawkowego” remontu.

Drugie wyjście to postępowanie sądowe. Jeżeli zlecający remont szczegółowo udokumentował wady remontu, wpłaty wynagrodzenia dla firmy remontowej, posiada umowę (nawet w formie wiadomości e-mail) a także podjął odpowiednio szybko negocjacje z firmą remontową to ma szansę na odzyskanie swoich pieniędzy.

Na koniec należy podkreślić, że założenie sprawy w sądzie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej uzależnionej od wartości wadliwych robót lub wysokości odszkodowania (z reguły wynosi ona 5% wartości robót lub odszkodowania). Ponadto inwestor musi tymczasowo pokryć koszty biegłego sądowego z dziedziny budownictwa (około 1500 zł).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z nierzetelnie wykonanym remontem – zapraszamy do kontaktu

Kontakt