Czy komornik może egzekwować długi z majątku małżonka?

Majątku małżonka

Wiele osób uważa, że jednym z wielu sposobów unikania egzekucji komorniczej jest ukrywanie swojego mienia w ramach majątku małżonka. Czy aby na pewno takie działanie pozwoli na uniknięcie egzekucji?

Egzekucja długów z majątku małżonka przy wspólności majątkowej

Jeżeli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim i posiada wspólność majątkową, komornik może zająć ruchomości i nieruchomości należące do małżonków. Komornik nie może jednak prowadzić dalszej egzekucji dopóki wierzyciel nie uzyska w sądzie odpowiedniej klauzuli. Uzyskanie takiej klauzuli jest możliwe tylko wtedy, gdy wierzyciel przedstawi w sądzie dokument potwierdzający zgodę drugiego małżonka na zawarcie umowy, z której wynika egzekwowany dług. Gdy sąd udzieli klauzuli, komornik może egzekwować dług z ruchomości i nieruchomości znajdujących się w majątku wspólnym. Podobne zasady obowiązują w sytuacji, gdy egzekucja ma dotyczyć firmy znajdującej się w majątku wspólnym.

Nieco inaczej wygląda egzekucja ze wspólnego konta bankowego. W tej sytuacji komornik może zająć wspólne konto i pobierać środki na spłatę zadłużenia. Jeżeli na konto trafiają środki nieobjęte wspólnością, małżonkowie muszą podjąć obronę w tym zakresie.

Egzekucja długów z majątku małżonka przy zawarciu umowy rozdzielności majątkowej

Jeżeli małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową komornik nie może zająć elementów majątku należących do drugiego małżonka. Tym bardziej nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z takiego majątku.

Należy jednak wskazać, że również w tej sytuacji wierzyciel może zwrócić się do sądu o klauzulę pozwalającą egzekwować dług z majątku drugiego małżonka. Klauzula może dotyczyć tych elementów majątku, które należałyby do majątku wspólnego gdyby umowy majątkowej nie zawarto. Również w tej sytuacji wierzyciel musi wykazać dokumentem, że drugi małżonek wyraził zgodę na zawarcie umowy, z której wynika egzekwowany dług.

Obrona małżonka przed egzekucją

W ramach obrony przed egzekucją drugi małżonek może skorzystać z kilku środków prawnych.

Pierwszym z nich jest zażalenie na klauzulę dotyczącą majątku drugiego małżonka. Należy je wnieść na samym początku sprawy egzekucyjnej. Czyli wtedy, gdy komornik rozpocznie egzekucję z majątku drugiego małżonka. Opłata sądowa od takiego zażalenia wynosi 50 zł.

Drugi środek obrony to powództwo przeciwegzekucyjne. Wniesienie pozwu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu pozwu, ale nie większej niż 2000 zł.

Umowa i jej postanowienia

Kluczem do skutecznej windykacji lub obrony przed komornikiem są odpowiednio zredagowane zapisy umowy. Z punktu widzenia wierzyciela będą to takie postanowienia, które umożliwią wierzycielowi szybkie i łatwe wyegzekwowanie długów od dłużnika lub jego małżonka. Ale z perspektywy dłużnika będą to zapisy które egzekucję skutecznie uniemożliwią lub znacznie utrudnią. Dlatego przed zawarciem umowy rekomendujemy konsultację z prawnikiem. Pomoże on ustalić takie warunki kontraktu, które zabezpieczą interesy obu stron.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z egzekucją – zapraszamy do kontaktu

Kontakt