Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

zasiedzenia nieruchomości

Polskie prawo przewiduje możliwość przejęcia nieruchomości na własność w drodze jej zasiedzenia.

Najczęściej nabycie własności nieruchomości następuje przez zawarcie umowy sprzedaży lub przez darowiznę. Nierzadko nieruchomości zmieniają właścicieli na podstawie przepisów prawa spadkowego. W niniejszym artykule krótko omówimy inny sposób nabycia własności nieruchomości, a mianowicie zasiedzenie.

Okres czasu potrzebny do zasiedzenia nieruchomości

Aby zostać właścicielem nieruchomości przez zasiedzenie konieczne jest nieprzerwane posiadanie nieruchomości przez wymagany przepisami czas. Kodeks cywilny przewiduje możliwość zasiedzenia po dwudziestu oraz trzydziestu latach. Co do zasady zasiedzenie powinno nastąpić po upływie dwudziestu lat nieprzerwanego posiadania nieruchomości. Termin ten nie będzie obowiązywał gdy posiadaczowi nieruchomości udowodni się że wie albo powinien wiedzieć, iż nie ma żadnych praw do posiadanej nieruchomości. W takiej sytuacji stosuje się trzydziestoletni termin nieprzerwanego posiadania nieruchomości. Wskazane wyżej terminy liczone są od momentu rozpoczęcia posiadania nieruchomości.

Posiadanie samoistne

Kolejną przesłanką zasiedzenia nieruchomości jest tak zwane posiadanie samoistne. Mówiąc prościej, aby dokonać zasiedzenia posiadacz musi traktować nieruchomość we wskazanych wyżej okresach jak swoją własność. Przede wszystkim oznacza to, że posiadacz korzysta z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Jako przykłady takiego korzystania można wskazać prowadzenie upraw albo wynajęcie nieruchomości. Istotne jest również wykazanie, że posiadacz czerpie korzyści z posiadania nieruchomości (na przykład poprzez zbiór płodów rolnych lub otrzymywanie czynszu). Kolejnym argumentem pozwalającym uznać iż posiadacz posiada nieruchomość jak właściciel jest opłacanie przez posiadacza podatku od nieruchomości oraz innych opłat obciążających właściciela nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc w związku z zasiedzeniem nieruchomości – zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Kontakt